Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności i kompetencje

Kompetencje:

  1. Wykonywanie obowiązków zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.), w stosunku do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”;
  2. Prowadzenie, z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.).
  3. Wykonywanie zadań zarządzającego obszarem określonych ustawą z dnia 1 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162).
  4. Wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu inwestycji.
  5. Prowadzenie, z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, kontroli realizacji  warunków zawartych w decyzji o wsparciu.

Przedmiot działalności spółki:

Celem Spółki jest podejmowanie, zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy oraz przepisami prawa działań zmierzających do rozwoju regionalnego oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości. Spółka realizuje ten cel w szczególności poprzez zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, w tym w szczególności poprzez: umożliwianie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami mienia, świadczenie, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby trzecie, prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie, podejmowanie działań zmierzających do powstawania klastrów oraz współpracę w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w strefie oraz poprzez inne działania służące rozwojowi działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów na cele inwestycyjne.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – działalność przeważająca,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
58.14.Z Usługi związane z wydawaniem czasopism i pozostałych periodyków,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91. Z Leasing finansowy,
64.92. Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.6 Działalność wspomagająca edukację.

Metryczka

wytworzono: 11.12.2003 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 11.12.2003, 11:53 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 23.02.2021, 10:02 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 1275

Rejestr zmian

uaktualniono: 23.02.2021, 10:02 przez: Krystian Bartnikowski Przedmiot działalności i kompetencje
uaktualniono: 05.12.2018, 11:05 przez: Krystian Bartnikowski Przedmiot działalności i kompetencje
utworzono: 11.12.2003, 11:53 przez: Krystian Bartnikowski Przedmiot działalności i kompetencje
Wersja XML 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1